TIEŠSAISTES DATU PĀRRAIDE

Fizisko personu reģistra datu apskates risinājums “Personu datu pārlūks” (PDP), kura ietvaros ziņu pieprasītājam manuāli ir iespējams pieprasīt fiziskas personas datus Fizisko personu reģistrā. Pakalpojuma ietvaros nav paredzēta datu pieprasīšana automatizēti, bez ziņu pieprasītāja, kuram piešķirtas piekļuves tiesības PDP, tiešas līdzdalības datu pieprasījuma procesā.


Risinājums, kura ietvaros tiek veidotas informācijas sistēmu saskarnes (starpsistēmu saskarnes), lai automatizēti saņemtu datus un, ja nepieciešams un ir tiesisks pamats, arī informāciju par tajos veiktajām izmaiņām (monitoringa risinājums). Izmantojot starpsistēmu saskarnes, dati tiek nodoti no Fizisko personu reģistra sistēmas uz ziņu pieprasītāja sistēmu, veicot pieprasījumus pēc personas koda. Sistēmas izstrādes laikā tiek nodrošināta piekļuve Fizisko personu reģistra testa videi, bet pēc sistēmas izstrādes ir jāveic tās testēšana un jāparaksta akts par sistēmas izstrādes pabeigšanu. Pēc akta parakstīšanas tiks nodrošināta piekļuve Fizisko personu reģistra produkcijas videi.

Starpsistēmu saskarņu risinājums ir veidots, lai atvieglotu no Fizisko personu reģistra saņemto personu datu apstrādi ziņu pieprasītāja sistēmā. Ja nepieciešams vienlaikus izsaukt vairākas datu grupas, PMLP piedāvā no ziņu pieprasītāja norādītajām datu grupām veidot salikto datu komplektu/-us. Saliktais datu komplekts nodrošina vienā izsaukumā saņemt nepieciešamos datus par attiecīgo personu, līdz ar to arī samazinot laiku, kas nepieciešams personas datu pieprasījuma apstrādei kopumā.

Minētajam risinājumam ir papildu serviss (monitorings), kas, pastāvot tiesiskam pamatam, nodrošina iespēju ziņu pieprasītājam izgūt informāciju, kuru personu, kas reģistrēti ziņu pieprasītāja sistēmā, kuri dati ir mainījušies. Lai izmantotu monitoringa pakalpojumu:

1) ziņu pieprasītājs norāda monitorējamās datu kopas un nosūta ar attiecīgu monitoringa servisu uz Fizisko personu reģistra monitorējamo personu personas kodus;

2) pēc monitorēšanas procesa uzsākšanas ziņu pieprasītājam, izmantojot attiecīgu monitoringa servisu, ir iespēja uzzināt monitorējamo personu datu izmaiņas faktu;

3) pēc šī fakta konstatācijas ziņu pieprasītājam, izmantojot atbilstošus servisus, ir iespēja izgūt no Fizisko personu reģistra aktuālos monitorējamos datus;

ja no pakalpojuma sniegšanas procesa, kādu personu datus vairs nav vajadzības monitorēt, tad ziņu pieprasītājs, izmantojot attiecīgu monitoringa servisu, nosūta uz Fizisko personu reģistra šo personu kodus.


API pārvaldnieks

API Pārvaldnieks kā koplietošanas komponentes “Datu apmaiņas infrastruktūra” modulis nodrošina iespēju piekļūt valsts reģistru un pašvaldības informācijas sistēmu sniegtajiem datu servisiem standartizētā veidā. Detalizētāka informācija par risinājumu pieejama: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Produkti/API-parvaldnieks.

Šobrīd API Pārvaldniekā publicēts PMLP serviss API-IEM_PMLP-FprisApi, kuram ir daudzas metodes, ar kurām var iepazīties vietnē: https://api.viss.gov.lv/devportal/apis/19d69700-11e4-486a-90d2-a50aa6eea0f4/test.

Ar VISS publicēto programsaskarņu (API) abonēšanas procedūru var iepazīties vietnē: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/partneriem/Sadarbibas_proceduras/API-abonesana.


Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma ir valsts platforma, kas piemērota datu (tai skaitā personas datu) izplatīšanai un glabāšanai un kuras pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra. DAGR tīmekļvietnes adrese ir www.dagr.gov.lv.

DAGR darbības un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2023. gada 31. oktobra noteikumi Nr. 624 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi”. Pakalpojuma shematisks apraksts.