IZZIŅA

Jāiesniedz PMLP pieprasījums par ziņu saņemšanu no Fizisko personu reģistra, kurā jānorāda šāda informācija:

 • vārds (vārdi), uzvārds un personas kods (ja personas koda nav, – dzimšanas datumu, valsts un vieta vai ārvalstī piešķirtais identifikācijas kods);
 • deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (e-pasts, norāde par oficiālās elektroniskās adreses (e-Adrese) esamību vai tālruņa numurs);
 • nepieciešamais ziņu apjoms (pieprasot ziņas par sevi, savu nepilngadīgo vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu iesniegšanai ārvalstī pastāv iespēja pieprasīt ES daudzvalodu standarta veidlapu, lai izziņa tiktu pieņemta ES dalībvalstī bez tulkojuma);
 • ziņu izsniegšanas veids (atbilstoši ziņu pieprasīšanas veidam – skatīt informāciju tālāk);
 • ziņu izmantošanas mērķis (ja izziņu ir plānots izmantot citā valstī, lūdzu norādiet valsti, kurā izziņu plānots iesniegt);

Pārbaudīt ziņas par sevi, savu bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu Fizisko personu reģistrā ir iespējams, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā ”.

Maksa

Par izziņas saņemšanu no Fizisko personu reģistra (arī apliecinājums par personas statusu) par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu), ir jāveic valsts nodevas samaksa*

Valsts nodevas samaksa jāveic pirms ziņu saņemšanas no Fizisko personu reģistra atbilstoši pieprasītās izziņas saņemšanas veidam un termiņam.

Samaksu iespējams veikt, izmantojot e-pakalpojumu “Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem”

* Valsts nodevas apmērs, samaksas kārtība, atvieglojumi un atbrīvojumi, kā arī gadījumi, kuros valsts nodevu neatmaksā, noteikts Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” 2.3., 2.4., 3., 4. un 8. punktā.

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Regulu Nr. 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES dalībvalstīs, no 2019. gada 16. februāra daži publiski dokumenti un to apliecinātas kopijas ir atbrīvoti no legalizācijas un Apostille apliecinājuma (dokumentu īstuma apliecināšanas) formalitātes ES.

Jāiesniedz PMLP motivēts pieprasījums par ziņu saņemšanu no Fizisko personu reģistra, kurā jānorāda šādas ziņas:
 • fiziska persona – vārds (vārdi), uzvārds un personas kods (ja personas koda nav, – dzimšanas datumu, valsts un vieta vai ārvalstī piešķirtais identifikācijas kods), bet juridiska persona – nosaukums un reģistrācijas kods;
 • fiziska persona – deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (e-adrese, e-pasts vai tālruņa numurs), juridiska persona – juridiskā adrese un kontaktinformācija (e-adrese, e-pasts vai tālruņa numurs);
 • nepieciešamais ziņu apjoms;
 • pamatojums ziņu saņemšanas nepieciešamībai un jāpievieno nepieciešamību apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, ja tāds ir;
 • dati, pēc kuriem Fizisko personu reģistrā var identificēt personu, par kuru tiek pieprasītas ziņas;
 • ziņu pieprasīšanas mērķis;
 • ziņu izsniegšanas veids (atbilstoši ziņu pieprasīšanas veidam – skatīt informāciju tālāk).

Maksa

Par izziņas saņemšanu no Fizisko personu reģistra par citu personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem, jāveic valsts nodevas samaksa*

Valsts nodevas samaksa jāveic pirms ziņu saņemšanas no Fizisko personu reģistra atbilstoši pieprasītās izziņas saņemšanas veidam un termiņam.

* Valsts nodevas apmērs, samaksas kārtība, atvieglojumi un atbrīvojumi, kā arī gadījumi, kuros valsts nodevu neatmaksā, noteikts Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” 2.5., 3., 4. un 8. punktā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var rakstveidā pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras šajā īpašumā deklarējušas, reģistrējušas vai kā papildu adresi norādījušas dzīvesvietu, vai par šo personu skaitu (skatīt informāciju)

Ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir fiziska persona, ziņas ir iespējams pārbaudīt, izmantojot e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās vai norādītās personas

Par izziņas nosūtīšanu pa pastu tiek piemērota maksas pakalpojuma maksa saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumu Nr. 515 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 12. punktu