VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS VALSTS INFORMĀCIJAS SISTĒMU SAVIETOTĀJĀ IZMITINĀTĀS PMLP SASKARNES

  • Piekļuves piešķiršana testa un produkcijas videi klientam tiek organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumiem Nr.374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”.
  • Sākotnēji klients pieprasa piekļuvi testa videi, tad, apstiprinot, ka testēšana ir notikusi veiksmīgi, klients pieprasa piekļuvi produkcijas videi.
  • Pieprasījuma veidlapa pieejama šeit: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Koplietosanas_komponentes/API_Parvaldnieks

Tiesību piešķiršanai pieprasījumā ir nepieciešams norādīt šādu informāciju:

a) risinājumam nepieciešamā VISS koplietošanas risinājumā API Pārvaldnieks publicētā PMLP servisa API-IEM_PMLP-FprisApi metode (piemēram, Query/GetPersonBirthDate);

b) VRAA pieķirtais šī risinājuma datu apmaiņas identifikācijas numurs (piemēram, URN:IVIS:100001:EP.DA-DA53-V1-0);

c) izstrādātāju portāla https://apitest.vraa.gov.lv/devportal/apis vai produkcijas portāla https://api.viss.gov.lv/devportal/apis sadaļā “Klienta lietojumi” reģistrētais klienta lietojuma nosaukums un klienta lietojuma identifikators;

d) IP adreses, no kurām tiks veikts pieslēgums VRAA koplietošanas risinājumam API Pārvaldnieks.

* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta noteikumu Nr.563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 6. punktam (https://likumi.lv/ta/id/325476-fizisko-personu-registra-ieklauto-zinu-izsniegsanas-kartiba).

Ievērojot to, ka VRAA VISS nav nodrošināta iespēja administrēt veiktos maksājumus, piekļuve ir nodrošināma tiem datu ņēmējiem, kuri atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir atbrīvojami no maksāšanas pienākuma.