STARPSISTĒMU SASKARNES RISINĀJUMS

 • Nepieciešamais datu apjoms atbilstoši Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktajam, tiesiskais pamatojums datu saņemšanas nepieciešamībai un datu izmantošanas mērķis;
 • Ierosinājums noslēgt līgumu par starpsistēmu risinājuma veidošanu;
 • Klienta sistēmas, ar kuru tiks veikts saslēgums, nosaukums;
 • Pieprasījumā papildus norādāmā informācija, ja līgumu vēlas noslēgt juridiska persona.

* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta noteikumu Nr.563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 6. punktam (https://likumi.lv/ta/id/325476-fizisko-personu-registra-ieklauto-zinu-izsniegsanas-kartiba).

 • Konstatējot tiesisko pamatu sadarbības uzsākšanai, PMLP izstrādā līguma projektu un nosūta saskaņošanai klientam;
 • Pēc abpusējas saskaņošanas PMLP un klients noslēdz līgumu;
 • Ja par starpsistēmu risinājuma izmantošanu tiek slēgta starpresoru vienošanās Valsts pārvaldes likuma 58. panta izpratnē, tad atbilstoši Valsts pārvaldes likuma 59.panta pirmajā daļā noteiktajam pirms starpresoru vienošanās parakstīšanas tā ir jāsaskaņo ar augstākajām iestādēm.
 1. Klients sagatavo un nosūta PMLP procesu soļu aprakstu atbilstoši tā pārziņā esošās informācijas tehniskajam risinājumam, norādot izsaucamos Fizisko personu reģistra datus un datu komplektus (definēts datu apjoms, kas nepieciešams viena izsaukuma laikā);
 2. PMLP saskaņo iesniegto procesu aprakstu no datu aizsardzības un sistēmas analīzes viedokļa un sagatavo tehnisko dokumentāciju;
 3. Pirms starpsistēmu risinājuma ieviešanas ekspluatācijā, klients saskaņo ar PMLP līgumā noteikto dokumentāciju un vienojas par akceptēšanas testu veikšanas laiku;
 4. Pēc veiksmīga akceptēšanas testa puses noslēdz aktu par starpsistēmu risinājuma ieviešanu ekspluatācijā.