FIZISKO PERSONU REĢISTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOTĀJU SASKARNE “PERSONU DATU PĀRLŪKS”

  • Nepieciešamā datu apjoma uzskaitījums (Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmajā daļā noteikts datu apjoms, kāds tiek iekļauts Fizisko personu reģistrā), tiesiskais pamatojums datu saņemšanas nepieciešamībai un datu izmantošanas mērķis;
  • Ierosinājums noslēgt līgumu par PDP izmantošanu;
  • Pieprasījumā papildus norādāmā informācija, ja līgumu vēlas noslēgt juridiska persona.

* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta noteikumu Nr.563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 6. punktam (https://likumi.lv/ta/id/325476-fizisko-personu-registra-ieklauto-zinu-izsniegsanas-kartiba).

  • Konstatējot tiesisko pamatu sadarbības uzsākšanai, PMLP izstrādā līguma projektu un nosūta saskaņošanai klientam;
  • Pēc abpusējas saskaņošanas PMLP un klients noslēdz līgumu;
  • Ja par PDP izmantošanu tiek slēgta starpresoru vienošanās Valsts pārvaldes likuma 58. panta izpratnē, tad atbilstoši Valsts pārvaldes likuma 59.panta pirmajā daļā noteiktajam pirms starpresoru vienošanās parakstīšanas tā ir jāsaskaņo ar augstākajām iestādēm.