PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA

 • PMLP pārziņā esošās informācijas sistēmas nosaukums, datu apjoma uzskaitījums, datu atlases kritēriji;
 • Masīva datu apstrādes pakalpojuma saņemšanas tiesiskais pamatojums un izmantošanas mērķis;
 • Informācija par datu masīva apstrādes pakalpojuma pieprasīšanas regularitāti**;
 • Gadījumos, kad datu atlase veicama, pamatojoties uz klienta iesniegtajiem personas kodiem, klientam tie jāapkopo txt vai CSV (Comma Separated Values) failā, katru ierakstu izvietojot jaunā rindā:

Lauks

Apraksts

personas kods

Personas kods garumā 11, drīkst saturēt tikai ciparus

Faila paraugs:

11111111111

12345678901

23959900000

* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta noteikumu Nr.563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 6. punktam (https://likumi.lv/ta/id/325476-fizisko-personu-registra-ieklauto-zinu-izsniegsanas-kartiba).

** Sadarbība par datu masīva apstrādes pakalpojumu saņemšanas īstenošanu iespējama, noslēdzot sadarbības līgumu ar PMLP, ja datu pieprasīšana tiks veikta regulāri, vai arī uz pieprasījuma pamata, ja datu pieprasīšana būs vienreizēja vai neregulāra.

 • Elektroniski nosūtāmā informācija ir šifrējama ar tam paredzētajām programmatūras versijām, lai nodrošinātu drošu ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanu tīmeklī, ievērojot Vispārīgas datu aizsardzības regulā noteiktās prasības, tādējādi, nepieļaujot gadījumus, ka informāciju ir iespēja pārtvert trešajām personām;
 • Lai klients varētu nodrošināt pieprasījuma šifrēšanu, PMLP nosūta klientam PMLP publiskās atslēgas daļu, ar kuru klients nošifrē pieprasījumu;
 • Papildus klientam ir jāizveido savs šifrēšanas atslēgas paris – publiskās atslēgas daļa un privātās atslēgas daļa, kas izveidota izmantojot kādu no Open Pretty Good Privacy (PGP) programmatūrām (pieejama internetā bez maksas). PGP atslēgai (Public Key Infrastructure) jābūt vismaz 2048bit garumā. Pieprasījuma pielikumā klients pievieno savu izveidotu informācijas šifrēšanas atslēgas publisko daļu;
 • PMLP sniegtajai šifrētai informācijai klientam būs iespēja piekļūt, izmantojot savas PGP atslēgas privāto daļu.

*** Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 5.panta pirmā punkta “f” apakšpunktā noteikto (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), apstrādājot datus ir pienākums nodrošināt, lai to apstrādi tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).


 • Elektroniski, nosūtot uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi (e-pastu), ievērojot datu aizsardzības prasības;
 • Datu nesējā.

 • Ja klients nav atbrīvojams no Datu masīva apstrādes pakalpojuma apmaksas pienākuma, tad ir veicama maksa par programmatūras izstrādi, ja personas datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji, viena cilvēkstunda maksā EUR 100,00 (simts eiro)****. Cilvēkstundu skaits tiek noteikts pēc pieprasījuma saņemšanas.
 • Ja nepieciešams saņemt arī konkrētus datus, piem., deklarēto adresi vai miršanas datumu, tad papildus maksas pakalpojuma apmaksai par programmatūras izstrādi un darbināšanu, ir maksājama arī valsts nodeva EUR 2,00 apmērā par vienu personu*****.

**** Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 12.septembra noteikumu Nr.515 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” 2.punktam (https://likumi.lv/ta/id/345475-pilsonibas-un-migracijas-lietu-parvaldes-maksas-pakalpojumu-cenradis).

***** Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr. 485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” 2.6.apakšpunktam (https://likumi.lv/ta/id/324592-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-informacijas-sanemsanu-no-fizisko-personu-registra). Atbilstoši šo noteikumu 6.punktam valsts nodevas maksājumu veic pirms informācijas saņemšanas no Fizisko personu reģistra.

Valsts nodevas apmērs par ziņu saņemšanu no Fizisko personu reģistra saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” tiek noteikts pēc pieprasījuma saņemšanas. Kā arī maksas pakalpojuma apmērs par izziņas nosūtīšanu pa pastu ierakstītā pasta sūtījuma veidā saskaņā ar PMLP maksas pakalpojumu cenrādi tiek noteikts pēc pieprasījuma saņemšanas.

Plašāka informācija pieejama šeit: https://www.pmlp.gov.lv/lv/valsts-nodeva-par-informacijas-sanemsanu-no-fizisko-personu-registra